Moduł wyszukiwania

Najnowsze wpisy

Przetarg nieograniczony

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na okresowy przegląd i kontrolę szczelności instalacji gazowej oraz aparatów gazowych w obiektach budowlanych Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. znajduje się na stronie www.btbs.pl.

O biuletynie

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to serwis internetowy przeznaczony do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych. Niniejsza strona powstała na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) (Dz.U. z 2002r. nr 67, poz. 619) – wydanego na podstawie […]

Etapy przyznawania kredytu

Etap I – Wniosek wstępny o kwalifikacje do uzyskania promesy udzielenia kredytu Uzyskanie kredytu ze środków KFM wymaga złożenia wniosku wstępnego o kwalifikacje do uzyskania promesy udzielenia kredytu. Wnioski wstępne składane są w Banku w terminie od 01 sierpnia do 30 września każdego roku. Złożenie wniosku w innym terminie powoduje jego zwrot bez rozpatrzenia. Wnioski […]

Kredyty – zasady przyznawania kredytów

Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane ze środków KFM mają charakter preferencyjny i przeznaczone są na zwiększenie efektywności działań inwestycyjnych prowadzonych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe. Budowa lub adaptacja mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach lub spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Maksymalnie można się starać o 70% kosztów wybudowania mieszkań. Okres kredytowania jest zmienny. Kwotę […]

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Niezależnie od rejestrów i ewidencji wymienionych wyżej w p. 2, każda komórka organizacyjna prowadzi swój wewnętrzny rejestr spraw (spis spraw) zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Zakończone sprawy podlegają archiwizowaniu i przechowywaniu w odpowiednim okresie w archiwum zakładowym po uprzednim ich sklasyfikowaniu na materiały archiwalne (kat. A) i materiały niearchiwalne (kat. B). Zasady udostępniania danych […]

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Spółce obowiązuje „Instrukcja Kancelaryjna”, która w szczegółowy sposób reguluje zasady postępowania z dokumentacją wpływającą z zewnątrz oraz powstającą w toku prowadzonej działalności, a w szczególności: tryb przyjmowania spraw wpływających do Spółki, zasady postępowania w trakcie załatwiania spraw, sposób i zasady gromadzenia, archiwowania i udostępniania danych i informacji.