Moduł wyszukiwania

Najnowsze wpisy

Etapy przyznawania kredytu

Etap I – Wniosek wstępny o kwalifikacje do uzyskania promesy udzielenia kredytu Uzyskanie kredytu ze środków KFM wymaga złożenia wniosku wstępnego o kwalifikacje do uzyskania promesy udzielenia kredytu. Wnioski wstępne składane są w Banku w terminie od 01 sierpnia do 30 września każdego roku. Złożenie wniosku w innym terminie powoduje jego zwrot bez rozpatrzenia. Wnioski […]

Kredyty – zasady przyznawania kredytów

Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane ze środków KFM mają charakter preferencyjny i przeznaczone są na zwiększenie efektywności działań inwestycyjnych prowadzonych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe. Budowa lub adaptacja mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach lub spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Maksymalnie można się starać o 70% kosztów wybudowania mieszkań. Okres kredytowania jest zmienny. Kwotę […]

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Niezależnie od rejestrów i ewidencji wymienionych wyżej w p. 2, każda komórka organizacyjna prowadzi swój wewnętrzny rejestr spraw (spis spraw) zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Zakończone sprawy podlegają archiwizowaniu i przechowywaniu w odpowiednim okresie w archiwum zakładowym po uprzednim ich sklasyfikowaniu na materiały archiwalne (kat. A) i materiały niearchiwalne (kat. B). Zasady udostępniania danych […]

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Spółce obowiązuje „Instrukcja Kancelaryjna”, która w szczegółowy sposób reguluje zasady postępowania z dokumentacją wpływającą z zewnątrz oraz powstającą w toku prowadzonej działalności, a w szczególności: tryb przyjmowania spraw wpływających do Spółki, zasady postępowania w trakcie załatwiania spraw, sposób i zasady gromadzenia, archiwowania i udostępniania danych i informacji.

Tryb działania w zakresie wykonywanych zadań publicznych

BTBS Sp. z o.o. w Bydgoszczy prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przepisy: kodeksu spółek handlowych, ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych i innych ustaw szczególnych oraz na podstawie umów cywilno – prawnych

Struktura własnościowa spółki

Towarzystwo zostało utworzone w formie jednoosobowej Spółki Gminy Bydgoszcz o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Uchwały XXXI/466/96 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 06.11.1996 r. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.895.000 złotych.

Zakres kompetencji poszczególnych organów.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, Wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i przystąpienie do Spółki innych Wspólników, Decydowanie o przystąpieniu do innej […]