Moduł wyszukiwania

Informacje ogólne

Sprawa Nr 3/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2 A w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Struktura własnościowa spółki

Towarzystwo zostało utworzone w formie jednoosobowej Spółki Gminy Bydgoszcz o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Uchwały XXXI/466/96 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 06.11.1996 r. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.895.000 złotych.

Zakres kompetencji poszczególnych organów.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, Wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i przystąpienie do Spółki innych Wspólników, Decydowanie o przystąpieniu do innej […]

Organy Spółki.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki,

Struktura organizacyjna spółki

Zadania Towarzystwa realizuje Zarząd, jednostki pomocnicze i stanowiska pracy określone w strukturze organizacyjnej, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

Forma organizacyjno – prawna.

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Gackowskiego 1B działa na podstawie: Ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), Ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 z […]

Przedmiot działania Spółki.

Przedmiotem działania Spółki jest: Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, Nabywanie budynków mieszkalnych, Przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, Wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa, Sprawowanie na podstawie umów zlecenia, zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności BTBS, Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem […]