Moduł wyszukiwania

Zakres kompetencji poszczególnych organów.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

   

 • Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

   

 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej,

   

 • Wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i przystąpienie do Spółki innych Wspólników,

   

 • Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z nich,

   

 • Uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,

   

 • Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów Spółki i ich korekty,

   

 • Tworzenie funduszy Spółki,

   

 • Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz zarządu Spółki,

   

 • Zaciąganie średnio i długoterminowych kredytów, zbywanie i nabywanie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

   

 • Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

   

 • Dokonywanie zmian w umowie Spółki,

   

 • Rozwiązywanie, likwidacja Spółki lub tworzenie nowej spółki prawa handlowego,

   

 • Udzielanie dopłat i ich zwrot,

   

 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków składanych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników,

   

 • Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

   

 • Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa prawa rzeczowego,

   

 • Wybór pełnomocnika do reprezentowania interesów Spółki w umowach lub sporach między Spółką a członkami organów Spółki,

   

 • Udzielanie Zezwoleń członkom Zarządu do zajmowania się konkurencyjnymi interesami,

   

 • Zatwierdzanie wyboru audytora.


Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, do kompetencji której należy:

 • Kontrola i ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku albo pokrycia straty bilansowej,

   

 • Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

   

 • Zawieranie i rozwiązywanie w imieniu Spółki wszelkich umów z członkami Zarządu,

   

 • Stawianie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,

   

 • Badanie dokumentów Spółki,

   

 • Uchwalanie regulaminów: organizacyjnego i Zarządu Spółki na wniosek Zarządu Spółki,

   

 • Wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach dotyczących Spółki,

   

 • Dokonywanie wyboru audytora zgodnie z ustawą z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 , poz. 773 z późniejszymi zmianami).

Załączniki: